Dydaktyka

Prowadzone zajęcia :

 1. Technologia betonu – studia I stopnia i II stopnia, wykłady
 2. Betony specjalne – studia II stopnia, wykłady i ćwiczenia
 3. Techniki betonowania – – studia I stopnia, wykłady i ćwiczenia
 4. Specjalne techniki betonowania – – studia II stopnia, wykłady i ćwiczenia
 5. Podstawy prefabrykacji – studia I stopnia, wykłady i ćwiczenia
 6. Prefabrykacja w budownictwie – studia II stopnia, wykłady i ćwiczenia

Działalność :

Opiekun koła naukowego KoBet

Tematy wybranych prac dyplomowych

Kierunek Budownictwo, studia I stopnia:

 • Zastosowanie kruszyw z recyklingu do produkcji betonu
 • Analiza metod projektowania betonu
 • Mechaniczna i chemiczna aktywacja spoiw cementowych
 • Wpływ domieszek i dodatków na wybrane parametry mieszanki betonowej betonu stwardniałego
 • Wpływ temperatury na proces twardnienia betonu
 • Wpływ środowiska zewnętrznego na wybrane parametry mieszanki betonowej i betonu
 • Budynki pasywne – wytyczne do projektowania,materiały i technologia wykonania
 • Zastosowanie fosfogipsu w budownictwie drogowym
 • Wpływ dodatków na właściwości betonu posadzkowego
 • Projektowanie i właściwości betonów samozagęszczalnych ( z uwzględnieniem betonów lekkich)
 • Technologia wykonywania betonów licowych
 • Składniki betonu architektonicznego i ich wpływ na jakosć powierzchni
 • Właściwości betonów osłaniających przed promieniowaniem
 • Metody przyspieszania twardnienia betonu
 • Fizyko-chemiczne procesy zachodzące podczas twardnienia i wiązania betonów.
 • Wykonawstwo betonów architektonicznych, błędy wykonawcze, sposoby naprawy
 • Korozja betonu opracowanie technologii naprawy na wybranym przykładzie
 • Beton architektoniczny – rodzaje deskowań. Sposoby układania mieszanki betonowej w deskowaniu.
 • Właściwości, produkcja i zastosowanie betonu lekkiego
 • Badanie właściwości betonu lekkiego
 • Badanie wpływu środowiska agresywnego na właściwości betonu lekkiego z kruszywa ze szkła spienionego.
 • Badanie wpływu środowiska zewnętrznego na przyczepność syntetycznego włókna rozproszonego do matrycy cementowej.
 • Betony kompozytowe wybrane zagadnienia.
 • Rodzaje i przyczyny uszkodzeń elementów betonowych
 • Projektowanie betonu lekkiego przeznaczonego na posadzki termoizolacyjnew budynkach mieszkalnych

Kierunek Budownictwo, studia II stopnia:

 • Jakość składników mieszanki betonowej wg przepisów norm europejskich. Kruszywa
 • Beton architektoniczny. Wymagania wykonawcze i projektowe.
 • Beton hydrotechniczny badanie mrozoodporności – porównanie norm
 • Betony wysokich wytrzymałości i bardzo wysokich wytrzymałości
 • Właściwości cieplno – wilgotnościowe betonu
 • Pochodzenie i właściwości kruszyw oraz ich wpływ na trwałość betonu
 • Beton hydrotechniczny – kształtowanie struktury betonów hydrotechnicznych
 • Beton jako materiał ekologiczny.Oddziaływanie betonu na środowisko przy zastosowaniu dodatków do betonu.
 • Badania betonów i ultrabetonów wysokowartościowych – właściwości
 • Betony contractor – zastosowanie, wymagania, właściwości, projektowanie, wykonawstwo
 • Zabezpieczanie betonu przed korozją. Impregnacja betonu – badania laboratoryjne.
 • Właściwości fizyczne i mechaniczne betonu z kruszywem ze szkła spienionego.
 • Betony kompozytowe z dodatkiem włókien stalowych, polipropylenowych i pochodzących z recyklingu
 • Dodatki ekspansywne betonów. Wpływ dodatków na betony.
 • Prognozowanie wytrzymałości wczesnej betonu lekkiego.
 • Badanie właściwości betonów z kruszyw pochodzących z recyklingu
 • Technologia betonu wibroprasowanego
 • Korozja betonu – opis korozji na przykładach wraz ze wskazaniem sposobu naprawy
 • Wpływ dodatków odpadowych (popiołów) na właściwości betonów zwykłych
 • Betony barwione samozagęszczalne – badania laboratoryjne
 • Produkcja i kształtowanie właściwości drobnowymiarowych elementów betonowych na przykładzie kostki brukowej.
 • Powierzchnie betonowe na lotniskach
 • Wpływ metakaolinu i zeolitu na właściwości betonu
 • Wpływ rodzaju kruszywa lekkiego i dodatków na reologię mieszanki betonu lekkiego
 • Projektowanie i badanie właściwości betonu przeznaczonego do wykonywania elementów prefabrykowanych, stosowanych do budowy dróg szynowych
 • Badanie wpływu rodzaju cementu i domieszek chemicznych na właściwości reologiczne mieszanek betonu lekkiego
 • Badanie skuteczności zabezpieczenia betonu lekkiego przez impregnację
 • Wpływ włókien na właściwości betonu lekkiego
 • Problemy wykonawcze w prefabrykacji elementów z betonu architektonicznego
 • Badanie doboru składników betonu lekkiego LBWW o najmniejszej gęstości pozornej
 • Wpływ kruszyw na wytrzymałość betonów nawierzchniowych
 • Wpływ kruszyw na wytrzymałość betonów nawierzchniowych
 • Badanie właściwości betonu lekkiego niekonstrukcyjnego z kruszywa ze szkła spienionego
 • Przewodność cieplna betonów lekkich
 • Przewodność cieplna betonów lekkich
 • Badanie skurczu betonu zwykłego i lekkiego, wpływ rodzaju spoiwa.
 • Badanie skurczu betonu zwykłego i lekkiego, wpływ rodzaju spoiwa na zmiany liniowe betonu lekkiego.
 • Badanie wpływu doboru kruszywa lekkiego na zmianę modułu sprężystości. Wytrzymałości na zginanie i rozłupywanie
 • Mechaniczne właściwości fibrobetonu z włóknem makro-polimerowym
 • Analiza wpływu długości włókien makropolimerowych na właściwości tworzyw cementowych.
 • Analiza parametrów wytrzymałościowych betonu zbrojonego włóknem strukturalnym na podstawie badań laboratoryjnych.
 • Nieniszczące metody badań twardniejącego i stwardniałego betonu modyfikowanego dodatkami.
 • Badania lekkiego betonu architektonicznego możliwości zastosowania w budownictwie